РЕАЛИЗИРАНИ ИТ ПРОЕКТИ

2017-2018

RETLO® - Виртуална пробна за дрехи

ИММ Плевен ЕООД, www.imm-pleven.com

Ръководител на ИТ частта на проекта.

Проектиране и разработване на RETLO® - интерактивна виртуална пробна за дрехи чрез технолоигии за Добавена реалност, Изкуствен интелект и Дълбочинно безконтактно измерване.

Разработката е национален финалист в раздела Best IoT Startup на Central European Startup Awards 2018 https://centraleuropeanstartupawards.com/national-finalists-2018/bulgaria-national-finalists/

2017-2018

Разработване на иновативен хибриден магазин с поглед в бъдещето

ИММ Плевен ЕООД, www.imm-pleven.com

Ръководител на ИТ частта на проекта. Координация и контрол при изграждането на технологичните решения

Проектиране и разработване на технологично решение за електронен магазин , мобилно приложение и киоск система за пазаруване на дрехи. Проектиране и разработване на технологично решение за интерактивна рекламна витрина

2006-2015

Система за електронно обучение „Virtual Joint Learnig” ®

Стопанска академия „Д. А. Ценов“,

Ръководител на проекта. Проектиране, внедряване и усъвършенстване на системата

Система за електронно обучение в ОКС „Магистър“, която предоставя 4-то равнище на технологично осигуряване на учебния процес в дистанционна форма на обучение, съгласно Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища Системата е наградена със специалната награда на Microsoft за разработка в сферата на образованието на изложението БайтЕкспо 2008 (http://pcworld.bg/9156_it_proekti_za_preodolyavane_na_krizi_specheliha_ikt_ekspo_2008)

2008-2015

Фирмен сайт на Стопанска академия

Стопанска академия „Д. А. Ценов“,

www.uni-svishtov.bg

Ръководител на проекта. Координация и контрол при изграждането на сайта

Трето място в класацията на в. 24 часа (2008)

2008-2015

Система за административно обслужване на студентите в Стопанска академия (CompAS)

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Ръководител на проекта. Обследване на проблемите, координация и контрол при изграждането и внедряването на модулите

2009-2015

Система за обслужване на кандидат-студентска кампания, вкл. с възможност за онлайн кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

www.uni-svishtov.bg/online

Ръководител на проекта. Обследване на проблемите, координация и контрол при изграждането и внедряването на модулите

2009-2015

Система за отимизиране на учебна и аудиторна натовареност в Стопанска академия

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Ръководител на проекта. Обследване на проблемите, координация и контрол при изграждането и внедряването на системата

2011-2015

Електронен портал на преподавателите в Стопанска академия

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

www.uni-svishtov.bg/teacher

Ръководител на проекта. Обследване на проблемите, координация и контрол при изграждането и експлоатацията на системата

2009-2015

Изграждане на локална мрежа (категория 6) в Стопанска академия

Стопанска академия „Д. А. Ценов“,

България, Свищов

Изграждане на локална мрежа (категория 6) с оптичен гръбнак и резервираност на трасетата (Tyco Electronics (AMP), Cisco System) с авторизация на достъпа по стандарт IEEE 802.1X и интеграция на системи за безжичен достъп, вкл. и интеграция към EduRoam (http://eduroam.bg/, http://eduroam.uni-svishtov.bg/), за видеонаблюдение, и контролни точки на система за контрол на достъпа (Salto).

Ръководител на проекта. Обследване на проблемите, координация и контрол при изграждането и експлоатацията

2007-2015

Имплементиране на тънки клиенти за целите на административното обслужване

Стопанска академия „Д. А. Ценов“,

Имплементиране на тънки клиенти HP (WindowsEmbeded) с домейн организацията на Академията и контрол на достъпа чрез вътрешнофирмен електронен подпис. Интеграция с централизация на печата.

Участие: Ръководител на проекта. Обследване на проблемите, координация и контрол при изграждането и експлоатацията на системата

2009-2015 Внедряване на система за сървърна виртуализация (VMware)

Стопанска академия „Д. А. Ценов“,

Внедряване на система за сървърна виртуализация (2009, VMware - VI3.5) за 80 виртуализирани сървъра

Ръководител на проекта. Координация и контрол при внедряването и експлоатацията на системата

НАУЧНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

2017-2019

Проект BG16RFOP002-1.002-0234 „Разработване на иновативен хибриден магазин с поглед в бъдещето“

ИММ Плевен ЕООД

финансиран от Европейски фонд за регионално развитие, оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

експерт «информационни технологии»

2016

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Предизвикателства пред банковото финансиране на жилищното строителство”

Ръководител проект

2015

Инфраструктурен проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. Ценов” “Научна периодика в СА «Д.А. Ценов» - 2015 г.”

Ръководител проект

2014

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Оптимизиране на управлението на банковата ликвидност в условията на новите международни регулативни изисквания”

Ръководител проект

2013

Проект финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект BG051PO001-3.1.08-0015 "Изграждане на интегрирана система за управление на СА „Д. А. Ценов"

Координатор проект

2013

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България”

Ръководител проект

2012

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Българският банков сектор в условията на криза – предизвикателства и уроци от миналото”

Ръководител проект

2011

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България”

Ръководител проект

2009 - 2010

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии”

Ръководител проект

2009

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение”

Ръководител проект

2009

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование”

2009

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България”

2009 - 2011

Проект, финансиран от национален фонд „Научни изследвания” към МОН, София

„Комплексно осигуряване на научните изследвания и трансфера на знания в областта на икономиката, администрацията и управлението в ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” чрез интегриран научен център - Център за дистанционно обучение и изследвания”, СА „Д.А. Ценов” – Свищов (2009-2011)

Координатор проект

2006

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Създаване на система за количествена оценка на кредитния риск в българските банки”

2005

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Рейтингова система за дистационен мониторинг на банките в България”

2004

Гост-изследовател в БНБ по програмата за гост-изследователи (второ полугодие на 2004)

„Банковата осигурителна мрежа в България (в периода 1928-1943 г.)”

2002

Проект, финансиран от Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”

“Разработване на Web-базирана матрица за дистанционно обучение и оценка”

2002

Проект 76/2002, финансиран от МОН и Световната банка;

“Създаване на център за интерактивно обучение и изследвания по финанси, банково дело, социални науки и застраховане”

2000

Проект RSS 1147/2000 “Електронните пари и валутният борд: Случаят на България”