Монографии

Божинова, К. Аутсорсингът на печатни услуги – същност, състояние и предизвикателства. ТУ, Габрово, 2017.

Методически ръководства

Божинов, Б., Божинова, К. Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Office 365 (Guide for e-learning with Office 365). В. Търново, 2020, 80 стр.

Студии

Божинова, К. Оценяване клиентската привлекателност за аутсорсинг на печатни услуги. Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти“, книга 7, АИ Ценов, Свищов, 2014, ISSN 1313-6542, стр. 164-198.

Божинова, К. Разработване на проект за аутсорсинг и оптимизация на печатните услуги на Община „Х“ чрез използване на модела „ПОРТ“, Свищов, 2015, Академично издателство "Ценов", Свищов

Статии

Божинова, К. Аутсорсингът на печатни услуги в България – част от глобалния аутсорсинг пазар. Народностопански архив, книга 3, АИ Ценов, Свищов, 2015, ISSN 0323-9004, стр. 75-92. Bozhinova, K. Outsorcing Printing Services in Bulgaria – Part of the Global Outsourcing Market, Narodnostopanski arhiv, book 3, Tsenov Publishing, Svishtov, 2015, ISSN 0323-9004, pp. 65-80

Доклади

Божинова, К. Основни рискове при аутсорсване на процеси от предприятията. сборник резюмета от Международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлекси в планирането, 24-25 април 2015 г., Свищов, АИ Ценов, Свищов, 2015, ISBN 978-954-23-1058-7, стр. 145-147

Божинова, К. Основни рискове при аутсорсване на процеси от предприятията. сборник доклади от Международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлекси в планирането“, 24-25 април 2015 г., Свищов, АИ Ценов, Свищов, 2015, ISBN 978-954-23-1079-2, стр. 335-341

Божинова, К. Аутсорсингът в България – правни аспекти и проблеми. сборник доклади от Международна конференция „Социалните науки и иконоимиката (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), том 1, 31 октомври 2014 г., Свищов, АИ Ценов, Свищов, 2014, ISBN 978-954-23-1005-1, стр. 209-215

Божинова, К. Аутсорсингът в аграрния сектор – специфични особености и предизвикателства. Сборник доклади от Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие „Националният аграрен сектор – елемент на европейските земеделски региони в стратегията „Европа 2020““, том 3, 6-7- ноември 2014, Свищов, АИ Ценов, Свищов, 2014, ISBN 978-954-23-1014-3, стр.71-75

Божинова, К. Състояние и тенденции на ваканционните имоти в България.научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.1. „Икономика и мениджмънт“, Сборник доклади от научна конференция „Русенски университет и Съюза на учените – Русе – 2014“, ISSN 1311-3321, Русе, 2014, стр. 93-97

Божинова, К. Предизвикателства пред търговското предприятие при използване на аутсорсинг. Сборник доклади от Международна научна конференция "Регионални и глобални измерения на търговията ", Издателство „Наука и икономика“, ИУ-Варна, Варна 2013 г., стр. 467-476

Божинова, К. Анализ на жилищното ипотечно кредитиране у нас в условията на глобална финансова криза (2007-2011). Сборник доклади Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката“, 10-11 май 2012 г., Варна, том 3, Издателство „Наука и икономика“, ИУ-Варна, Варна 2013 г., стр. 428-434

Божинова, К. Възможности за банково финансиране на агро производителите в България. сборник доклади от VI Международна научна конференция „Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна“, 21-25 май 2015 г., Равда