Образование

2013-2016

Доктор по икономика

Докторска програма по „Икономика на търговията“, научна специалност 05.02.18 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Търговия)

Стопанска академия „Д. А. Ценов“,България

Дисертация на тема „Ролята на търговското предприятие-доставчик в процеса на аутсорсинг на печатни услуги“


2019 - 2021

Магистърска програма „Информатика и информационни технологии в образованието“ с придобита педагогическа правоспособност

Русенски университет „Ангел Кънчев“,България

▪ Увод в програмирането (С++)

▪ Обектно ориентирано програмиране (С++)

▪ Web дизайн (PHP, HTML, CSS)

▪ Бази от данни и информационни системи (MySQL)

▪ Компютърни мрежи и комуникации

▪ Компютърна графика


2007 - 2008

Магистър по икономика

Магистърска програма „Икономика на търговията“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“,България

2007 - 2010

Бакалавър по икономика

Специалност „Финанси“, специализация „Банково дело“ Стопанска академия „Д. А. Ценов“, България

2003 – 2007

Бакалавър по икономика

Специалност „Икономика на търговията“ Стопанска академия „Д. А. Ценов“, България

2000-2003

Средно специално образование

„Счетоводна отчетност“

Професионална гимназия по икономика, гр. Димово

2020

Професионална квалификация "Учител по математика и информационни технологии" с придобита педагогическа правоспособност

Бургаски свободен университет

2005 - 2007

Допълнителна професионална квалификация „Данъчен инспектор“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“, България

2007

Курс за квалификация „Компютърни технологии“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“, България

2010

Сертификат за обучение „Обслужване на клиенти на каса“

Общинска банка АД, България, Адженда Трейнинг Солюшънс ООД

2010

Курс за квалификация „Касови валутни операции“

Общинска банка АД, България, Център за квалификация и развитие ООД

2010

Курс за квалификация „Наредба 18 на БНБ“

Общинска банка АД, България, Център за квалификация и развитие ООД