Проекти

Разработване на проект за аутсорсинг и оптимизация на печатните услуги на Община „Свищов“ чрез използване на модела „ПОРТ“, Свищов, 2015


Проект „Занимания по интереси“


Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.


Проектно предложение „Дигиталните образователни ресурси – път за преодоляване на образователната бедност сред икономически уязвимите ученици “

финансиращ орган: Фондация „Америка за България“